Projektstyring, CRM, tidregistreting, budgettering, fakturering til innovative virksomheder
 
Untitled DocumentTeamPlanner Host leveringsaftale

Retur >

Mellem "Din Virksomhed" (kunden) og Domestic Interactive (DI) er der dags dato indgået aftale om levering af et hosted TeamPlanner projekt- og kommunikationsstyringssystem på nedenstående vilkår:

DI stiller ved denne aftales indgåelse adgang til et hosted TeamPlanner system til rådighed for kunden i standardkonfiguration i henhold til gældende systembeskrivelse. DI levere samtidig nødvendig FileMaker Pro databasesoftware til brugerklient på kundens computere.

Kunden forpligter sig til ikke at anvende flere samtidige FileMaker Pro licenser end det antal, der til enhver tid er betalt for. Samtidig forpligter kunden sig til ikke at anvende de leverede FileMaker Pro licenser til andre formål end afvikling af TeamPlanner.

Teknik:
TeamPlanner systemet afvikles på en FileMaker Server hos en af DI udvalgt hosting leverandør. Leverandøren garanterer minimum 100 Mb synkron båndbredde til internettet.
Der er ingen begrænsninger i kundens brug af datatrafik samt datamængde på serveren.
Kunden kobler op på TeamPlanner via egen internetforbindelse og afvikler TeamPlanner via en FileMaker Pro klient på den enkelte brugercomputer - Mac eller PC. For at koble op kræves, at den enkelte brugercomputer er forsynet med en datafil der skaber adgang til TeamPlanner.
Den aktuelle hastighed for afvikling af systemet på kundens computere er til enhver tid afhængig af kundens båndbredde samt generel trafikafvikling på internettet.

Systemoprettelse:
Ved bestilling af en hosted TeamPlanner løsning opretter DI et standardsystem til kunden og leverer nødvendig software og adgangskoder til kunden.
Herefter er systemet køreklart, og kunden opretter selv øvrige stamdata etc. Ønsker kunden, at DI bistår med oprettelse og implemementering, kan kunden købe en implementeringspakke i henhold til nedenstående prisliste.

Backup:
Der køres back-up af alle data hver nat. Backupdata opbevares lokalt på server og på remote backupserver placeret hos anden hosting udbyder.

Opdatering:
TeamPlanner kan under drift af og til blive opdateret med nye funktioner, uden at brugerne forstyrres af dette. I visse tilfælde kan det forekomme at en enkelt funktion i systemet ikke vil være tilgængelig i en kortere periode på grund af opdatering.

Ved større opdateringer kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til TeamPlanner i kortere eller længere perioder. I disse tilfælde tilstræber DI, at disse opdateringer palceres uden for normal arbejdstid. DI tilstræber samtidig at informere om opdateringer, der medfører lukning af TeamPlanner, i god tid før opdateringen foretages.

Den hostede TeamPlanner løsning afvikles i FileMaker Server version 10.0. Opdateringer omfatter ikke FileMaker software, men alene TeamPlanner funktioner. Denne aftale omfatter ikke opdatering af kundens FileMaker Pro klienter.

Dataansvar:
Kunden er alene ansvarlig for behandling af egne data og rigtigheden af disse. Systemet leveres fra start med et sæt standard stamdata. Kunden kan fra disse bygge sit eget system. DI kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for funktionen af disse, men er gennem hotlineabonnementet forpligtet til at hjælpe kunden med fejl-/funktionsretning. Kunden har alene adgang til egne data. Skulle kunden ved en fejl få adgang til data, der ikke tilhører kunden, er kunden forpligtet til straks give meddelelse til DI om fejlen og genstarte TeamPlanner på den fejlramte computer. DI er alene ansvarlig for den tekniske afvikling af TeamPlanner. Ved eventuelle nedbrud af systemet kan det være nødvendigt at genindlæse den seneste backup. Derfor kan det under meget uheldige omstændigheder forekomme at yngre end ca. 1/2 dag går tabt og skal genindtastes af kunden.
DI kan ikke gøres ansvarlig for tab af data uanset årsagen hertil.

Hotline:
Kunden har med et hotlineabonnement ret til ubegrænset at ringe til DI's hotline for telefonisk guiding, service og afhjælpning af eventuelle problemer.
Hotline besvares mandag-torsdag kl. 09:00 - 16:30, fredag 09:00 - 14:30
Eventuel besvarelse af hotlineopkald uden for ovenstående tidsrum faktures i henhold til gældende timetakst med et minimum pr. påbegyndte 15 minutter.

Aftalevarighed og -opsigelse:
Denne aftale løber uopsigeligt i 6 måneder fra aftaledato. Herefter kan aftalen opsiges af kunden med minimum 3 måneders varsel.
Aftalen kan opsiges af DI med minimum 12 månedes varsel.
Ved eventuel opsigelse af aftalen fra kundens side kan denne få egne data udleveret som et FileMaker RunTime enkeltbruger sytem med alle data, eller som tab-filer af essentielle data i henhold til nedenstående prisliste. Ved eventuelt opsigelse af aftalen fra DI's side, er DI forpligtet til at udlevere data til kunden efter kundens ønske i henhold til ovenstående uden omkostninger for kunden.
Ved opsigelse lukkes kundens adgang til TeamPlanner fra opsigelsesdatoen. Kundens data slettes 3 måneder efter opsigelsesdatoen.

Priser:
Systemet leveres med 1 oprettet medarbejder (systemadministrator). Herefter kan medarbejdere oprettes og betales enkeltvis

Systemoprettelse inkl. 1 medarbejder kr. 1.250,-

Oprettelsespris pr. medarbejder kr. 985,-

Løbende månedlig afgift pr. medarbejder kr. 125,-

Telefonisk hotlineabonnement dækkende alle medarbejdere pr. måned kr. 225,-

Telefonisk hotline uden for normal arbejdstid pr. time kr. 1.050,-

Undervisning pr. påbegyndte 1/2 dag kr. 3.500,-

Implmenteringspakke:
- 1/2 dags implementeringsmøde
- Oprettelse af stamdata i henhold til standard implementeringsskema
- Import af eksisterende adresser fra datafil(er) til adressedatabase
- Oprettelse af medarbejdere
- Bearbejdning af logo-grafik til pdf-prints
kr. 6.500,-

Kørsel i forbindelse med undervisning og implementering pr. km. kr. 4,-

Dataudlevering:
På kundens foranledning er DI forpligtet til at udlevere kundens data som FileMaker Runtime enkeltbruger system eller som tab-filer i TeamPlanner standardopsætning.
Ved udlevering som tab-filer udleveres følgende data:
- Adressedata fra adressekort
- Kundedata fra kundestamkort
- CRM-data fra CRM-stamkort
- Projektdata fra projektkort
- Budgetposter
- Fakturaposter
- Registringer: timer, materialer, fremmedkøb
- Fremtidige kalenderposter
Dataudlevering i type efter kundens valg kr. 5.500,-

Alle priser er ekskl. moms.
Abonnementspriser reguleres årligt i henhold til gældende prisindex.

Betaling:
Ved aftaleindgåelse betales oprettelsesgebyr online med betalingskort, og kunden forpligter sig til at afgive nødvendlige oplysninger, så alle fremtidige betalinger kan afvikles via BetalingsService (PBS).

Ved aftalens indgåelse er indværende måned betalingsfri. Herefter betales nye medarbejderoprettelser, eventuelle andre services og abonnementer månedesvis forud via PBS.
Ultimo måneden før betalingsmåned fremsendes faktura som PDF-fil til den af kunden ønskede email-adresse.

Vejle, april 2011

Retur >